Chân tảng bồng bằng đá

Chân cột tròn bằng đá

Chân cột tròn bằng đá Chân cột tròn bằng đá có kiểu phổ bến là ...